ජෝන් දයාසිරි මංගල අරුන්දික සමරේ එක්වූ ජනපතිගේ රුසියන් ඩිනර් එක (photos)
Share on Google Plus

About Nayomi Kumari

Srilanka 24 Hours Online Breaking News Web Portal...
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment